Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Глосарій

Основні поняття моніторингу якості освіти      

 

 

 АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - документ, в якому приведений змістовний аналіз досягнення внутрішніх і зовнішніх вимог освітньою установою. Змістом А. з. н. з. є звіт про виявлені переваги і недоліки навчального процесу. Процедура оцінки якості навчального процесу - одне з джерел А. з.

 АУДИТ (перевірка) - систематичний, незалежний і документований процес отримання свідчень аудиту і їх об'єктивного оцінювання з метою встановлення міри виконання погоджених критеріїв аудиту.

 АУДИТ ПЕДАГОГІЧНИЙ - форма експертувания, яка є процесом дослідження діяльності навчального закладу.

 АУДИТ ЯКОСТІ:

 1) систематичний, незалежний і документований процес отримання свідчень аудиту (перевірки) і об'єктивного їх оцінювання з метою встановлення міри виконання погоджених критеріїв аудиту (перевірки);

 2) процес експертизи навчального закладу, його підрозділу, процесів або окремих навчальних програм на основі представлених документів і встановлення відповідності об'єкту дослідження погодженим критеріям аудиту, цілям і завданням (об'єкти дослідження: підрозділи навчального закладу, процеси, навчальні програми, навчальні плани, персонал, рівень навчальних досягнень тощо).

 АУДИТОР - фізична або юридична особа, яка має необхідні повноваження на перевірку фінансово-господарської діяльності організацій. Аудиторські фірми, будучи незалежними приватними фірмами, у своїй діяльності несуть юридичну відповідальність перед державою, хоча винагороду отримують від того товариства або компанії, діяльність і фінансовий стан яких вони перевіряють. В Україні А. повинен володіти спеціальною ліцензією. А. є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим органом управління, і який має кваліфікаційний атестат аудитора. А. має право здійснювати аудиторську діяльність у якості працівника аудиторської організації або у якості особи, яка притягається аудиторською організацією до роботи на підставі цивільно-правового договору, або у якості індивідуального підприємця, який здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи. Індивідуальний А. має право здійснювати аудиторську діяльність, а також робити супутні аудиту послуги. Індивідуальний А. не має права здійснювати інші види підприємницької діяльності.

 ВИМІР:

 1) процес відстеження різних показників діяльності навчального закладу, освітньої програми або учня;

 2) оцінка рівня навчальних досягнень за допомогою контрольних вимірювальних матеріалів (традиційних контрольних робіт, тестів, анкет тощо), які мають стандартизовану форму і зміст яких відповідає навчальним програмам, що реалізовуються.

 ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ - документ, що створюється за підсумками аудиту, містить вихідні дані аудиту, надані групою з аудиту (перевірці) після розгляду цілей аудиту і усіх спостережень аудиту.

 ВНУТРІШНЄ ОБСТЕЖЕННЯ - всебічне обстеження навчального закладу, що ґрунтується на систематичному зборі даних, підсумком якого є ретельно обговорена персоналом думка або судження про результативність і ефективність організації і рівень розвитку, організованості, впорядкованості і досконалості основних робочих процесів у навчальному закладі. В. о. проводиться при безпосередній участі керівництва навчального закладу. Мета В. о. полягає у підготовці звіту про самообстеження і надання рекомендацій, заснованих на фактах і даних, що стосуються сфер застосування ресурсів для поліпшення її діяльності. В. о. може використовуватися навчальним закладом для порівняння своєї діяльності з кращими (за певними напрямами) досягненнями інших освітніх установ або показниками світового рівня в цій галузі (Benchmarking), а також може бути корисним при порівнянні з поставленими раніше цілями при повторних оцінках міри досягнення цих цілей.

 ГРУПА З АУДИТУ - один або декілька аудиторів, які проводять аудит (перевірку). До складу групи з аудиту можуть входити аудитори і експерти.

 ЕКСПЕРТИЗА:

 1) сервіс по відношенню до процесу ухвалення рішень в різних галузях громадської практики (наприклад, по відношенню до якості освіти у навчальному закладі);

 2) дослідження якого-небудь питання фахівцями (наприклад, у галузі якості освіти), що завершується видачею відповідного висновку;

 3) всебічне вивчення стану освітніх процесів, умов і результатів освітньої діяльності.

 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ - це зв'язок між досягнутим результатом і використаними ресурсами. Ефективність процесу, в першу чергу, потрібна підприємству для забезпечення необхідної прибутковості. Ефективність показує, як добре використовуються виділені ресурси. Її можна оцінити як відношення вихідних ресурсів процесу до вхідних, тобто вихід/вхід. Ефективність виробництва визначається через витрати часу і ресурсів, які мають бути мінімальними. Тому Е. п. іноді прирівнюють до продуктивності процесу (скільки людино-годин витрачено на виробництво однієї одиниці продукції). З іншого боку Е. п. - це максимальне використання ресурсів.

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ - частина скоординованої діяльності (учасників навчально-виховного процесу) щодо керівництва і управління організацією, яка спрямована на створення впевненості, що вимоги до якості освіти будуть виконані.

 ЗАМОВНИК - юридична або фізична особа, яка звернулася із замовленням до іншої особи - виготівника, продавця, постачальника товарів і послуг (підрядника). В якості З. можуть виступати уряд, державні органи, установи, організації, підприємства, громадяни.

 ЗВІТ ПРО САМООЦІНКУ (САМООБСТЕЖЕННЯ) - документ, що описує результати самооцінки діяльності навчального закладу.

 ЗВІТ З АУДИТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - документ, що складається за результатами відвідування навчального закладу комісією експертів, в якому міститься оцінка інституціональної якості, відповідності освітнім стандартам, матеріально-технічної бази закладу, умов забезпечення навчального процесу та ін. Крім того, З. з а. н. з. описує заходи щодо забезпечення якості в ньому і якість його окремих освітніх програм, а також містить опис критеріїв аудиту, методу аудиту, отримані результати, висновки експертів і іншу інформацію, що використовувалася під час проведенні аудиту.

 ЗОВНІШНЄ ОБСТЕЖЕННЯ - експертне оцінювання діяльності навчальних закладів, повноти і достовірності інформації, представленої у заявлених документах (звіти про результати самообстеження, внутрішню оцінку) і переданих експертній комісії.

 ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ– процес упорядкування, формалізації і стандартизації.

 КРИТЕРІЙ (від грец. Kriterion - засіб для судження) - ознака, на підставі якої робиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь; критерій - це мірило судження, оцінки.

 КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ - норми відповідності рівнів підготовки школярів, діяльності навчального закладу і управління навчальним процесом встановленим вимогам якості освіти.

 КОМПЕТЕНТНІСТЬ (від лат. сompetо - домагатися, прагнути) - бути придатним, здатним; відповідати, підходити. Одиниця виміру якості освіти

 КОМПЕТЕНЦІЯ (від лат. сompetitio) - законна претензія на право зайняти місце; змагальність.

 ОБ'ЄКТ ОЦІНЮВАННЯ - система (організація, структура), що піддається процедурам оцінювання для визначення значущості, цінності з точки зору соціального використання.

 ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ - система (організація, структура), що піддається керованому впливу, керована система. О. у., на відміну від системи в цілому, обмежений тільки тими параметрами, які здатні до цілеспрямованої зміни.

 ОЦІНКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 1) процес послідовного збору, аналізу і використання інформації при оцінюванні ефективності навчання і відповідності освітніх програм в цілому (інституціональна оцінка) або його навчальних програм (програмна оцінка). Має на увазі оцінювання основних видів діяльності закладу (кількісні і якісні результати освітньої діяльності). О. н. з. потрібна для підтвердження формального ліцензійного рішення, але не завжди веде до позитивного ліцензійного рішення;

 2) технологічно розроблений процес оцінювання результатів діяльності і розвитку навчального закладу.

 ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТИ:

 1) усі види діяльності, спрямовані на створення впевненості, що вимоги до якості освіти будуть виконані;

 2) усі види діагностичної і аналітичної діяльності, спрямовані на підтвердження того, що вимоги до якості освіти виконані (чи не виконані). До цього виду діяльності відноситься діяльність самого навчального закладу, зацікавлених сторін і третьої сторони щодо самооцінки і оцінки системи якості освіти у навчальному закладі, ліцензування, атестації, а також проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів.

 ПАРТНЕРСТВО - робочі взаємини між двома або більше сторонами, у результаті яких створюється додаткова вартість для споживачів.

 ПЕДАГОГІЧНИЙ АУДИТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 1) експертиза, яка включає вивчення освітньої ситуації;

 2) рефлексія на основі певного замовлення однієї сторони і професійних можливостей іншої;

 3) винесення оціночних суджень і прогноз взаємодій;

 4) надання методичного сервісу щодо вдосконаленню експертизи.

 ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ - систематичний і незалежний аналіз, який дозволяє визначити відповідність діяльності і результатів в області якості запланованим заходам, а також ефективності впровадження заходів і їх придатності поставленим цілям.

 ПІДХІД - форма і методи роботи, вживані у рамках діяльності, яку характеризує критерій.

 ПОКАЗНИКИ - результати спостереження, які піддаються фіксації. Це кількісний вимір критерію, відображує вимірювану сторону критерію.

 ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ - частина скоординованої діяльності (учасників навчально-виховного процесу) щодо керівництва і управління організацією, спрямована на збільшення здатності виконати вимоги до якості.

 ПРОДУКЦІЯ (АБО ПОСЛУГА) НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 1) підвищення рівня знань і умінь школярів, прищеплення учням певних життєвих позицій і цінностей;

 2) надання умов для навчання, а також програм освіти або інших інформаційних ресурсів. У разі проведення досліджень П. н. з. може бути підвищення загального рівня знань, тоді споживачем є суспільство в цілому.

 РЕГЛАМЕНТ:

 1) сукупність правил, які визначають порядок діяльності (державного) органу, установи, організації (структурного підрозділу); 2) нормативно-правовий акт, який регулює внутрішню організацію і порядок діяльності якого-небудь (державного) органу і його підрозділу.

 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ - згідно державних стандартів, це міра реалізації запланованої діяльності і досягнення запланованих результатів. Результативність процесу : • визначається тим, чи досягається мета процесу чи ні;

 • показує, наскільки результати процесу відповідають потребам і очікуванням споживачів, тобто наскільки готова продукція (послуга) відповідає проекту;

 • досягається якістю продукту (послуги), пунктуальністю виконання, часом виконання замовлення.

 САМООБСТЕЖЕННЯ (САМОАНАЛІЗ) - процедура внутрішнього оцінювання, аналізу і узагальнення результатів освітньої діяльності з метою вдосконалення і розвитку.

 САМООЦІНКА:

 1) результат процесу самообстеження, розглядається і як процедура оцінки показників, заданих ззовні суб'єктом управління;

 2) оцінка людиною самої себе, своїх достоїнств і недоліків, можливостей, якостей, свого місця серед інших людей;

 3) всебічне оцінювання, підсумком якого є думка або судження про результативність і ефективність організації і рівень зрілості системи менеджменту якості. С. буває актуальною (як особа бачить і оцінює себе зараз), ретроспективною (як особа бачить і оцінює себе по відношенню до попередніх етапів життя), ідеальною (якою б хотіла бачити себе людина, її еталонні уявлення про себе), рефлексивною (як, з точки зору людини, її оцінюють оточуючи люди). С. зазвичай проводить керівництво організації. Мета самооцінки полягає у наданні організації рекомендацій, заснованих на фактах, які стосуються сфер застосування ресурсів для поліпшення діяльності.

 СВІДЧЕННЯ- виклад фактів або іншої інформації, пов'язаних з критеріями, які можуть бути перевірені ще раз.

 СПРИЙНЯТТЯ - думка окремої особи або групи осіб.

 СПОЖИВАЧ - організація або фізична особа, що отримує продукцію або послуги організації-постачальника.

 СПОЖИВАЧ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ - організація або фізична особа, що мають намір замовити, або замовляють освітні послуги для себе або неповнолітніх громадян, або отримують освітні послуги особисто.

 СУСПІЛЬСТВО - усе ті особи, окрім службовців, споживачів і партнерів організації, на яких впливає або, на їх думку, робить вплив ця організація.

 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ - частина скоординованої діяльності (учасників навчально-виховного процесу), спрямована на виконання вимог щодо якості.

 ШКІЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ:

 1) цілісна система діагностичних і оцінних процедур, що реалізовуються різними суб'єктами управління школою, і яким делеговані повноваження оцінювати якість освіти;

 2) сукупність організаційних структур, нормативно-правових і інструктивно-методичних матеріалів, матеріально-технічних і інформаційних ресурсів, що забезпечують оцінку.

 ЯКІСТЬ - міра відповідності властивих характеристик вимогам.

 ЯКІСТЬ ОСВІТИ:

 1) багатовимірна модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього простору, в якому відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує модель на певних етапах навчання;

 2) інтегральна характеристика реальних досягнутих результатів освітніх процесів і навчальних програм;

 3) міра відповідності нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

 ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - сукупність характеристик освітньої діяльності, що відносяться до її здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби замовників освітніх послуг. Я. о. д. будь-якої форми навчання визначається: якістю знань, умінь і навичок, що отримуються школярами, і якістю процесів освітньої діяльності (методологічний і педагогічний, адміністративний і організаційний аспекти).

 ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ:

 1) відповідність вимогам і стандартам;

 2) оцінка споживачем якості послуги не лише з точки зору результату, але і з точки зору самого процесу навчання.

 

         Діалектика категорій “якість” і “кількість” дозволяє вивести положення, що є науковоутворюючим для кваліметрії. Воно полягає в наступному: “...з єдності якості і кількості випливає принципова можливість виміру якості”        

 

 

КВАЛІМЕТРІЯ

Наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів – предметів або процесів (Г. В. Єльникова)

КВАЛІМЕТРІЧНИЙ ПІДХІД

(квалі – якість, метріо – міряти) передбачає кількісний опис якості предметів або процесів (кількісна оцінка якості)

ПЕДАГОГІЧНА КВАЛІМЕТРІЯ

- галузь наукового знання, що вивчає методологію і проблематику розробки комплексних оцінок якості будь-яких педагогічних об’єктів (предметів, явищ, процесів).

 Причиною виділення педагогічної кваліметрії як особливого напрямку стало те, що оцінка якості психолого-педагогічних предметів, явищ, процесів вимагає до себе особливої уваги й обережності, позаяк у більшості випадків об’єктом оцінки виявляється людина, її особистісні властивості і якості.

 У педагогіці методи кваліметрії використовуються для: кількісного представлення результатів досліджень; встановлення деяких закономірностей педагогічних процесів і явищ (на основі встановлення кількісних закономірностей); визначення вірогідності висунутих гіпотез досліджень; моніторингу в системі освіти.